รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ปี พ.ศ. 2561

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างประจำ

หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ปี พ.ศ. 2562

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างประจำ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี พ.ศ. 2563

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างประจำ