ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 รายการ 

Download

ขอบเขตงาน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

Download

ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย

Download

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา

Download

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

Download

อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

Download

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Download

ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

Download

ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์

Download

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

Download

อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมตอนต้น)

Download

อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา

Download

บัญชีจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Download

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

Download