รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร Download 1 ร่างประกาศ

เอกสาร Download 2 ร่างเอกสารประกวด

เอกสาร Download 3 ขอบเขตงาน

เอกสาร Download 4 บัญชีจัดสรร

เอกสาร Download 5 ตารางแสดงวงเงิน

เอกสาร Download 6 รายการซื้อ 7

เอกสาร Download 7 รายการซื้อ 8

เอกสาร Download 8 รายการซื้อ 9รายการซื้อ 9

เอกสาร Download 9 รายการซื้อ 10รายการซื้อ 10

เอกสาร Download 10 รายการซื้อ 11รายการซื้อ 11

เอกสาร Download 11 รายการซื้อ 12รายการซื้อ 12

เอกสาร Download 12 รายการซื้อ 13รายการซื้อ 13

เอกสาร Download 13 รายการซื้อ 14รายการซื้อ 14

เอกสาร Download 14 รายการซื้อ 15รายการซื้อ 15

เอกสาร Download 15 รายการซื้อ 16รายการซื้อ 16

เอกสาร Download 16 รายการซื้อ 17รายการซื้อ 17