ประกาศประกวดราคาซื้อ - เก้าอี้นักเรียน (มอก.) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. ประกาศราคาซื้อ-โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  Download

2. ขอบเขตใหม่  Download

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเรียน  Download

4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเก้าอี้นักเรียน  Download

5. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  Download

6. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณใหม่  Download

7. บัญชีจัดสรร 1  Download