รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์ของสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 รายการ

เอกสาร Download