รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร Download ประกาศครุภัณฑ์ 11 รายการ

เอกสาร Download เอกสารประกวดครุภัณฑ์ 11 รายการ

เอกสาร Download ขอบเขตของงานครุภัณฑ์ 11 รายการ

เอกสาร Download บัญชีจัดสรรครุภัณฑ์ 11 รายการ

เอกสาร Download บัญชีราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 11 รายการ

เอกสาร Download แบบ บก.06 ครุภัณฑ์ 11 รายการ