โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดส้วมแบบกรมสามัญ ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดพืชอุดม

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดส้วมแบบกรมสามัญ ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดศรีสโมสร

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดนาบุญ

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดนาบุญ

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 105 (ส่วนที่เหลือ 5 ห้อง) จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดสระบัว

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เอกสารแบบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดนาบุญ (ครั้งที่ 2)

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง โรงเรียนเจริญดีวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดนาบุญ (ครั้งที่ 3)

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

 

เปิดเผยงบทดรอง สพป.ปทุมธานี เขต 2

เปิดเผยงบทดลอง เดือน เมษายน 2562 เอกสารที่แนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มีนาคม   2562  เอกสารที่แนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กุมภาพันธ์   2562  เอกสารที่เนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มกราคม      2562  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน ธันวาคม       2561  อกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน พฤศจิกายน  2561  อกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน ตุลาคม         2561  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กันยายน       2561  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน สิงหาคม       2561  กสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มิถุนายน       2561  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤษภาคม    2561 เอกสารแน

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน เมษายน        2561  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มีนาคม         2561   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กุมภาพันธ์     2561   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มกราคม        2561   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน ธันวาคม        2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กันยายน        2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน สิงหาคม        2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กรกฎาคม      2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มิถุนายน        2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน พฤษภาคม     2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน เมษายน         2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มีนาคม           2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กุมภาพันธ์       2560   เอกสารแนบ

bb2