โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดส้วมแบบกรมสามัญ ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดพืชอุดม

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดส้วมแบบกรมสามัญ ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดศรีสโมสร

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดนาบุญ

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดนาบุญ

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 105 (ส่วนที่เหลือ 5 ห้อง) จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดสระบัว

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เอกสารแบบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดนาบุญ (ครั้งที่ 2)

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง โรงเรียนเจริญดีวิทยา

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดนาบุญ (ครั้งที่ 3)

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดรอง สพป.ปทุมธานี เขต 2

   

เปิดเผยงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562 อกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562 เอกสารแนบ
ปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน เมษายน 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มีนาคม 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มกราคม 2562 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561 อกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง
เดือน กันยายน 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561 กสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561 เอกสารแน
เปิดเผยงบทดลอง เดือน เมษายน 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 เอกสารแนบ
เปิดเผยงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เอกสารแนบ

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- เอกสารแนบ

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

- เอกสารแนบ

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- เอกสารแนบ

 

bb2