โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"  เอกสารแนบ

            ประกาศขายทอดตลาดส้วมแบบกรมสามัญ ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดพืชอุดม  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง   เดือน ธันวาคม       2560  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง   เดือน กันยายน       2560  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง   เดือน สิงหาคม        2560  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง    เดือน กรกฎาคม     2560  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง    เดือน มิถุนายน       2560  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง    เดือน พฤษภาคม     2560  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง    เดือน  เมษายน        2560  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง     เดือน  มีนาคม        2560  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง     เดือน  กุมภาพันธ์    2560  เอกสารแนบ

bb2