รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร Download 1

เอกสาร Download 2

เอกสาร Download 3

เอกสาร Download 4

เอกสาร Download 5