โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดส้วมแบบกรมสามัญ ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดพืชอุดม เอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาดส้วมแบบกรมสามัญ ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง โรงเรียนวัดศรีสโมสร  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดรอง สพป.ปทุมธานี เขต 2

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน ตุลาคม         2561  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กันยายน       2561  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน สิงหาคม       2561  กสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มิถุนายน       2561  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง เดือน พฤษภาคม    2561 เอกสารแน

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน เมษายน        2561  เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มีนาคม         2561   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กุมภาพันธ์     2561   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มกราคม        2561   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน ธันวาคม        2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กันยายน        2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน สิงหาคม        2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กรกฎาคม      2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มิถุนายน        2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน พฤษภาคม     2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน เมษายน         2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน มีนาคม           2560   เอกสารแนบ

เปิดเผยงบทดลอง  เดือน กุมภาพันธ์       2560   เอกสารแนบ

bb2