Breadcrumbs

ขอบข่าย / ภารกิจ

งานตรวจสอบภายใน

     - งานประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง

     - งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาตามประเภทการตรวจสอบ

     - งานให้คำปรึกษา

 

งานบริหารการตรวจสอบ

     - งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน

     - งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

     - งานธุรการและสารสนเทศ

image01