Breadcrumbs

              

           85710   ข่าวประชาสัมพันธ์ :

       * ข่าวทั่วไป:

 

          1.  ข้อหารือการปรับโอนงินอุดหนุนทั่ไป

                  2.  แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

                 3.  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม/การจัดงาน (สพฐ. 2557)

                  4.  การรายงานของสถานศึกษา

 

          * เงินรายได้สถานศึกษา:

 

                  1.   ระเบียบ   สพฐ. ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549

                  2.   แนวการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

                  3.   ประกาศ สพฐ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่ พ.ศ.2551                   4.  การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา

             * เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

                   1.  พระราชบัญญัติ   วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502    

                   2.  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

            

              *  เงินอุดหนุน สพฐ.

                 1. คู่มือเงินอุดหนุน ของโรงเรียน

                 2. แนวทางการใช้จ่ายเงิน 15ปีเรียนฟรี