การยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ตามข้อสั่งการ ของ สพฐ.

รายละเอียด