ประกาศผลการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชนในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2     (รายละเอียด)