วงเดอน

ชื่อเรื่อง                    รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                               ของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

                               โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 

ผู้ประเมินโครงการ           วงษ์เดือน  ทองคำ

ตำแหน่ง                   รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

สถานศึกษา                    โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ปีการศึกษา                    2560

บทคัดย่อ

                            รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  การรายงานผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ                   CIPP Model2) ประเมินความพึงพอใจในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 341 คนโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 73 คน               2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน 3) ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 152  คน 4) นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 102 คน (ยกเว้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 เนื่องจากซึ่งยังวิเคราะห์ข้อคำถามได้                ไม่ชัดเจน)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการศึกษา พบว่า

               1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ปรากฏว่า ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์                 วิทยาคาร  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแบ่งตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้

                   1.1) ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  ด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินระดับการปฏิบัติอยู่ใน ระดับมาก 

                    1.2) ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าโดยภาพรวมมีผลการประเมินระดับการปฏิบัติอยู่ใน                  ระดับมาก

                    1.3) ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  ด้านกระบวนการ พบว่าโดยภาพรวมมีผลการประเมินระดับการปฏิบัติอยู่ใน               ระดับมาก

                    1.4) ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีผลการประเมินระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

                2) ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             ของโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี     เขต2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก