title menu 1

17 1 65 2

    วันที่ 17 มกราคม 2565 นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวดอกลักษ์ วรยศ นางกานต์รวี เกิดสมศรี และนางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายให้ ร่วมกับคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอหนองเสือและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ดำเนินการประเมินความพร้อมโรงเรียนขอเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) ในอำเภอหนองเสือ ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา และโรงเรียนวัดโปรยฝน