title menu 1

11 1 65 1

    วันที่ 11 มกราคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในฐานะคณะกรรมการประเมินความพร้อมของโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ร่วมประเมินโรงเรียนธัญบุรี สังกัด สพม.ปทุมธานี ที่ขอรับการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ