title menu 1

25 11 64 1

     วันที่ 25พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท. สังกัดสพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมี นายมโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการการประเมิน (Evaluation Team) น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา อดีตผอ.สพป.ชัยนาท (กรรมการ) นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง อดีตผอ.สพม.เขต 42 (กรรมการและเลขานุการ) และน.ส.ชนพิชา ทรงเสรีย์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 2 (ผู้ช่วยเลขานุการ) ในโอกาสนี้ น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.ปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้ข้อมูลและการต้อนรับคณะกรรมการประเมิน