title menu 1

22 11 64 1

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 น. ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้  น.ส.สายใจ  พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายเทอดเกียรติ  ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2และน.ส.ปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเขตสุจริต โดยการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรสุจริต และ นายเทอดเกียรติ  ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พบบุคลากรในสังกัด