title menu 1

10 11 64 1

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.ปัญจศีล  ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบข่าวสาร นโยบายต่างๆ จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาการ กพฐ. อาทิ การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ Onsite การฉีดวัคซีน เป็นต้น