title menu 1

9 11 64 1

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันวางแผนการประเมินฯ และกำหนดวันประเมินฯ ระดับจังหวัด