title menu 1

4 11 64 2

     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2564 ในรูปแบบ On site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษาที่ประสงค์ขอเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site