title menu 1

3 11 64 2

      วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการจากงบกลยุทธ์ของสพป.ปท.2 และงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ของสพฐ.