title menu 1

18 10 64 1

     วันที่ 18 ตุลาคม 2564  เวลา 08.15 น.ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.ปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำกิจกรรมเขตสุจริต โดยการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรสุจริต