พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 57

11 10 64 4

      วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวสายใจ พุ่มถาวร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ตำแหน่งว่าง) โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด