title menu 1

11 10 64 3

 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการเปิดโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม