พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 57

9 10 64 2

     วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2เป็นประธานปิดการประชุมทางไกลเพื่อพัฒนาโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งเสริมทักษะชีวิตรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยมีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 33 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ นางฉวีวรรณ สุขสุนัย และนางเกศรินทร จิตรสิงห์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโอกาสนี้ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมรวมถึงให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาในกิจกรรมนี้