title menu 1

7 10 64 1

     วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ผ่านระบบ Google Meet เพื่อสรุปผลจากการศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่าน