title menu 1

5 10 64 2

      วันที่ตุลาคม2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต2 มอบหมายให้นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางประภาพรรณ วุฒิเอก ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid 19 ณ โรงพยาบาลธัญบุรี และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลลำลูกกา