title menu 1

5 10 64 1

     วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์พัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูงสำหรับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2564 โดยศูนย์ PISA กลุ่มสาระภาษาไทย สพป.ปทุมธานี เขต 2 (โรงเรียนวัดลาดสนุ่น) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูงตามแนวทางของ PISA โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบกูล นาคพิทักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้