title menu 1

4 10 64 3

    วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลด้วยGoogle Meet ทีมบริหารของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมชั้น และสถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง ตามมาตรการ Work from Home เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565