title menu 1

4 10 64 1

    วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสังกัดสพป.ปทุมธานี  เขต 2 ต้อนรับ นายเทอดเกียรติ  ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ย้ายมาจาก สพป.พัทลุง เขต 2 และนางสาวปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2