title menu 1

1 10 64 2

      วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนพญาไท โรงเรียนสายน้ำทิพย์ และโรงเรียนราชวินิต(ประถม) ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2