title menu 1

1 10 64 1

     วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2มอบหมายกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมพัฒนาบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยการจัดทำตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน สู่การยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมจำรูญ โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้