title menu 1

30 9 64 3

 

     ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 เรื่อง “การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานตำแหน่งครูและผู้บริหารสถานศึกษา วPA (ว.9, .10) โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วงคือการอบรมผ่านออนไลน์โปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564   และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในสังกัด สพป.กทม. จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ วันที่ 30 กันยายน 2564 ศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดอมรินทราราม และโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ  วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมนนทรี และโรงเรียนสายน้ำทิพย์