title menu 1

30 9 64 1

    วันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์พัฒนาบุคลากรโดยใช้ กระบวนการ 7Habits และจัดทำตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน สู่การยกระดับคุณภาพ ซึ่งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ มี Mine set ที่ดีเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน –1 ตุลาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางจันทิมา รื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตประสาท เป็นวิทยากรให้ความรู้