title menu 1

25 9 64 1

     วันที่ 25 กันยายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกลโครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยโปรแกรม Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก นายยืนยง  ราชวงษ์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นวิทยากร