title menu 1

15 9 64 1

     วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยให้แก่โรงเรียนในสังกัด ในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ซึ่งได้จัดส่งผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อการประเมินรับตราประราชทานฯ ในปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน แบ่งเป็น การรับตรารอบที่  1 จำนวน 4 โรงเรียน รอบที่ 2 จำนวน 2 โรงเรียน และ รอบที่ 3 จำนวน 12 โรงเรียน ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2