title menu 1

10 9 64 22

     วันที่ 10 กันยายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมทางไกลโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทํานโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการจัดทำงานวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ด้วยโปรแกรม Google Meet โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวม 25 คน ทําวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทํานโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนในสังกัด และรายงานผลการวิจัยให้กับสพฐ.ต่อไป