title menu 1

8 9 64 2 

     วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในสพป.ปทุมธานี เขต 2   จำนวน 9 ราย