title menu 1

     4 9 64 1

     วันที่ 4 กันยายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ส่งเสริมทักษะชีวิต รองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อให้ผู้บริหาร และครูผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 โรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ส่งเสริมทักษะชีวิต โดยมีนางฉวีวรรณ สุขสุนัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นวิทยากร