title menu 1

3 9 64 2

     วันที่ 3 กันยายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยแบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์ 6 โปรแกรม ซึ่งในสัปดาห์สุดท้าย คือ โปรแกรมการใช้งานการจัดการเรียนการสอนหรือการประชุม สัมมนา Online โดยใช้ MS Team มีผู้เข้าอบรม 150 คน โดยมี นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์ ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ เป็นวิทยากรให้ความรู้