title menu 1

3 9 64 1

     วันที่ 3 กันยายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรให้พร้อมสู่วิธีการปฏิบัติงานแนวใหม่ ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพขององค์กร