title menu 1

26 8 64 1

       วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการแนะแนวพัฒนาอาชีพตามรูปแบบ New Normal ซึ่งศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 (โรงเรียนวัดเขียนเขต) จัดขึ้น เพื่อพัฒนาครูที่ปรึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการให้คำปรึกษากับนักเรียนเพื่อลดความเครียดวิตกกังวลในช่วงของการเรียนออนไลน์ และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางอาชีพ เช่น การทำน้ำกระชาย และเทคนิคการขายของออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และผู้สนใจ จำนวน 102 คน เข้าร่วมอบรมทางไกลด้วยโปรแกรม Microsoft Team