title menu 1

25 8 64 2

     วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลคณะกรรมการพิจารณารับย้าย รับโอน บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.( 2) โดยโปรแกรม Google Meet เพื่อร่วมกันพิจารณารับย้าย รับโอน บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ยื่นความประสงค์ขอย้าย ขอโอน มาดำรงตำแหน่งที่สพป.ปทุมธานี เขต 2