title menu 1

25 8 64 1

     วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 และสถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง ตามมาตรการ Work from Home เพื่อรับทราบข่าวสาร นโยบายสำคัญจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. จากนั้น ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลทีมบริหารสพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยโปรแกรม Google Meet