title menu 1

23 8 64 1

       วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกลเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงานและงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยโปรแกรม Google meet เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมจำนวน 200 คน