title menu 1

21 8 64 1

     วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยแบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์ 6 โปรแกรม ซึ่งในสัปดาห์ที่ 2 (21 สิงหาคม 2564) มี 2 โปรแกรมคือ 1.โปรแกรมการสร้างคลิปการสอนเบื้องต้นง่ายโดยนายภาคิน  ภัทราภิรักษ์  ครู ร.ร.วัดโปรยฝน เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม 150 คน และ 2.โปรแกรมการจัดทำคลิปวิดืโอและสื่อการสอนเบื้องต้น (kine master &Capcut) โดยน.ส.กุลธิดา บูรณสรรค์ และน.ส.วิชชุดา เฉียบแหลม ครู ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม 100 คน