title menu 1

19 8 64 1

     วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนา ติดตาม การดำเนินงานให้ประชาวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน โดยมีครูและบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Google meet