title menu 1

18 8 64 2

      วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50  ราย ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้