title menu 1

14 8 64 1

     วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตามโครงการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยแบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์ 6 โปรแกรม ซึ่งในสัปดาห์แรก (14 สิงหาคม 2564) มี 2 โปรแกรมคือ 1.โปรแกรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างหนังสือเรียนอย่างง่ายมีผู้เข้าอบรม 100 คน และ 2.โปรแกรมการทำใบงานแบบ interactiveมีผู้เข้าอบรม 150 คน