title menu 1

13 8 64 1

         วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือทักษะชีวิตในสถานการณ์โควิท 19 ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อร่วมกันกำหนดเนื้อหา สาระสำคัญที่จำนำมาใส่ในคู่มือทักษะชีวิตในสถานการณ์โควิท 19 เพื่อมอบให้กับนักเรียนในสังกัดได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป