title menu 1

10 8 64 1

     วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในประชุมชี้แจงการประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทย ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2564 ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อเป็นการชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประกวด โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 4 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม